Firma nasza zajmuje się zapobieganiem i likwidacją szkód powodowanych działalnością bobrów
poprzez:

- zakładanie przepustów rurowych w tamach, obniżających poziom wody i likwidujących rozlewiska,
  podtopione drogi i kompleksy leśne

- udrażnianie i zabezpieczenie przepustów drogowych, kolejowych i budowli wodnych

- zabezpieczanie grobli stawów rybnych, wałów przeciwpowodziowych, brzegów rzek i zbiorników
  wodnych przed rozkopywaniem przez bobry

- zabezpieczanie drzew, krzewów, lasów i sadów przed zgryzaniem

- likwidacją przekopów i kanałów borowych

Sukcesy w zapobieganiu szkód bobrowych osiąga się wskutek właściwego rozpoznania siedliska, odpowiedniego określenia potrzeb i możliwości zastosowania środków technicznych w dostosowaniu do warunków terenowych, zastosowaniu dobrych jakościowo materiałów, właściwego ich doboru oraz prawidłowego montażu. Zapewniamy nadzór przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem w uzależnieniu od charakteru prac.

Pomagamy w pozyskaniu środków finansowych na realizację przedsięwzięć, zapewnieniu uzyskania efektu ekologicznego oraz w zdobyciu wszystkich pozwoleń i uzgodnień na prowadzenie prac. Tam gdzie to niezbędne wykonujemy operaty wodno-prawne, przygotowujemy wnioski o wydanie decyzji o pozwolenie wodno-prawne. Wykonujemy pełną dokumentację przedwykonawczą jak i powykonawczą z wykonanych prac.

Bóbr jest gatunkiem chronionym i wszelkie prace prowadzone w ich siedliskach muszą być uzgadniane z właściwymi służbami ochrony przyrody.

Często zadawane pytania:

Jak chronić drzewa przed zgryzaniem ?

Na mniejszą skalę lub w przypadku liniowego zabezpieczenia drzew wzdłuż cieków należy stosować
indywidualną ochronę w postaci siatek zakładanych na drzewa, które nie powodują okaleczania drzew
i nie powodują rozwijania się grzybów, są bezpieczne dla zwierząt i ludzi. W przypadku większych
powierzchni zadrzewień stosuje się ogrodzenia.

Czy wykonane zabezpieczenia w postaci przepustów rurowych są skuteczne ?

Skuteczność przepustów rurowych jest zależna od wielu czynników. W zdecydowanej mierze zależy
od warunków prowadzenia prac tj. od sposobu montażu, sposobu uruchomienia instalacji, dobrego rozpoznania siedliska i właściwego doboru rodzaju instalacji oraz jej rozmiarów. Urządzenia przewymiarowane, zbyt małe, źle zabudowane i źle wyregulowane nie będą skuteczne. Ważne jest też przyzwyczajenie bobrów do nowych urządzeń. Przed przystąpieniem do montażu instalacji należy rozpoznać jakiego rodzaju skutki przyniesie takie działanie. Należy przewidzieć możliwość obniżenia poziomu wód, podwyższenia na innych, przekształcenie siedliska, wpływ na inne zwierzęta, roślinność
i gospodarkę człowieka. Przepusty powinny być wbudowane w sposób nie wyróżniający się z otoczenia,
tak by pomniejszyć ryzyko uszkodzenia przez wandali oraz w celu zachowania estetyki otoczenia.

Co się stanie jeśli zainstalowany przepust rurowy nie zadziała ?

Jeśli przepust rurowy jest niewłaściwie zamontowany bobry zatkają go lub wybudują w pobliżu nową tamę. Może dochodzić do przenoszenia się bobrów na inne tereny lub zmianę funkcji wykorzystywanych terenów przez bobry. Należy dążyć do takiego działania, które drastycznie nie zakłóci funkcjonowania bobrów w ich naturalnym środowisku.

Jak zapobiegać dewastacji przepustów rurowych ?

Bobry często budują swoje budowle w miejscach o dużej penetracji ludzi. Czasami dochodzi do niszczenia wykonanych przepustów, wyciągania rur i ich zabezpieczeń. Aby zapobiegać przypadkowym aktom wandalizmu należy instalować przepusty w taki sposób, aby były one nie widoczne oraz w sposób, który utrudni do nich dostęp.

Czy rozebranie tamy bobrowej rozwiąże problem ?

Bóbr to uparty inżynier. Jeśli rozbierzemy tamę, możemy się spodziewać, że w przeciągu jednego do kilku dni, w zależności od wielkości budowli i dostępności materiału do budowy, w tym samym miejscu lub w pobliżu tama zostanie szybko i sprawnie odbudowana, a poziom wody powróci do poprzedniego poziomu.

Jak obniżyć poziom wody, żeby nie spowodować zalania innych terenów i uszkodzenia
szeregu tam pośrednich ?

Nieumiejętne umieszczenie przepustu w tamie może doprowadzić do przeniesienia się rodziny bobrów
w inne miejsce lub budowę tam pośrednich. Aby uniknąć takich sytuacji trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników, które zminimalizują ryzyko, że zastosowanie przepustu nie będzie skuteczne. Decydują o tym między innymi, pora roku, liczba i rodzaj tam, różnica poziomów wody przed i za tamą oraz odległości między poszczególnymi tamami, żeremiami i norami oraz miejscami gromadzenia pokarmu. Znaczenie
ma tu również rodzaj siedliska w jakim bobry wybudowały tamę. Planując obniżenie poziomu wody w jednym miejscu trzeba przewidzieć jak podniesie się poziom wody poniżej tamy i jakie skutki to przyniesie. Na większych ciekach, przy dużych różnicach poziomów na tamach napór spuszczanej wody, podczas montażu instalacji w tamie, może doprowadzić do zniszczenia tam, zalania nor i żeremi w dole cieku. W czasie takich prac można doprowadzić do zalania użytkowanych gospodarczo terenów przyległych do cieku.

W jakim okresie należy prowadzić prace w siedliskach bobra ?

Prace można prowadzić przez cały rok, ze szczególną ostrożnością w okresie rozrodu (kwiecień – czerwiec). W okresie rozrodu trzeba prowadzić prace wyjątkowo ostrożnie, gdyż nagłe przybory wody będące skutkiem prowadzenia prac na tamach bobrowych mogą prowadzić do zalewania gniazd i nor,
w których chronią się młode bobry. W takich przypadkach powinno się dobrze rozeznać siedlisko i w przypadku potencjalnego zagrożenia dla bobrów odstąpić od wykonywania prac.

 

   
Ekspertyzy i monitoring przyrodniczy
  Zabiegi na obszarach chronionych   Ochrona gatunków i siedlisk  
    Wykonujemy ekspertyzy i prowadzimy
monitoringi przyrodnicze w szerokim
zakresie dziedzin przyrodniczych
obejmujące badania flory i fauny…>>
  Wykonujemy specjalistyczne prace, których wymaga ochrona obszarów cennych przyrodniczo. Prowadzimy konsultacje
eksperckie oraz wszelkie uzgodnienia…>>
  Zajmujemy się tworzeniem, odtwarza-
niem oraz zapewnianiem warunków do trwałego rozwoju gatunków chronionych zwierząt, roślin i grzybów… >>
 
         
     
    Analizy gleboznawcze i klasyfikacja gruntów
Inżynieria Ekologiczna
 


Wykonujemy badania gleb, analizy makroskopowe
gleb. Zajmujemy się wykonywaniem map glebowych
i ich aktualizacją, wyłączeniami gruntów.

Inżynieria ekologiczna to działalność inżynierska, której celem jest kształtowanie ekosystemów. Niezbędna jest tu wiedza inżynierska połączona z wiedzą na temat funkcjonowania środowiska naturalnego. Niewiele jest organizacji, które łączą
w sobie wiedzę i doświadczenie z tych dwu obszarów.
Ekoplatforma zajmuje się planowaniem i zarządzeniem projektami dla
osiągnięcia korzyści zarówno dla środowiska przyrodniczego jak i społeczeństwa.
     
 

Wyświetl większą mapę
 

Ekoplatforma
ul. 1 Maja 21/5
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. +48 44 739 50 30
fax +48 44 739 50 31
tel. kom. +48 512 349 211

biuro@ekoplatforma.com

 
              
 

 

www.ekoplatforma.com